Quốc hội thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM

Thứ Hai, 16/11/2020 9:05

Sáng 16-11, với 87,14% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM.


Sáng nay 16-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội (QH) khóa XIV, QH nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM. Sau đó, biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM.

Với 87,14% tổng số đại biểu QH tán thành, QH đã chính thức thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM - hình ảnh 1

Bảng hiển thị kết quả biểu quyết

Theo Nghị quyết, chính quyền địa phương ở TP HCM (sau đây gọi là Thành phố) là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và UBND Thành phố.

Chính quyền địa phương ở quận tại Thành phố là UBND quận. UBND  là cơ quan hành chính nhà nước ở quận, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND Thành phố.

Chính quyền địa phương ở phường tại Thành phố là UBND phường. UBND phường là cơ quan hành chính nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này, theo phân cấp của UBND Thành phố, UBND quận, UBND thành phố thuộc Thành phố và theo ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND quận, thành phố thuộc Thành phố.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM - hình ảnh 2

Việc tổ chức chính quyền địa phương ở các huyện, thành phố, xã, thị trấn của Thành phố được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Về HĐND Thành phố, theo Nghị quyết, HĐND Thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thường trực HĐND Thành phố gồm Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và các ủy viên là Trưởng ban của HĐND Thành phố. Chủ tịch HĐND Thành phố có thể là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách; Phó Chủ tịch HĐND Thành phố là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

UBND Thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định khác của pháp luật có liên quan. Chủ tịch UBND Thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định khác của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận; Đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của UBND quận. UBND quận có không quá 3 Phó Chủ tịch.

HĐND thành phố thuộc Thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1- 2021. Việc tổ chức chính quyền đô thị quy định tại Nghị quyết này được thực hiện từ ngày 1-7-2021.

Theo Người lao động

VIDEO CHỌN LỌC