Giới thiệu

Đây là ví dụ về một trang WordPress, ạn có thể chỉnh sửa, thêm thông tin về bản thân hoặc trang web để người đọc biết thêm. Bạn có thể tạo ra bao nhiêu trang hay trang nhỏ tùy thích và quản lý tất cả nội dung trong WordPress.